Workflow là gì? 7 bước để xây dựng workflow hiệu quả

Bạn xác định Workflow cho nhân viên để đảm bảo rằng tất cả nhân viên có được thông tin, chính sách và tài nguyên họ cần để thực hiện công việc.