Hệ thống quản lý lương toàn diện

Giải pháp tích hợp để quản lý tất cả các khía cạnh của quy trình tính lương của công ty.

Lên đến 31 ngày, hỗ trợ 24/7, không cần thẻ tín dụng

Hệ thống lương

Hệ thống giúp quản lý và tính toán tất cả các thành phần của lương.

Quy trình tăng lương

Quản lý yêu cầu và phê duyệt tăng lương hiệu quả.

Hệ thống bảo hiểm xã hội và thuế

Tích hợp tính toán bảo hiểm xã hội và thuế để tuân thủ các quy định.

Điều chỉnh lương

Dễ dàng quản lý các điều chỉnh lương, phụ cấp và các yếu tố bồi thường khác.

Xây dựng mẫu lương

Thiết lập các mẫu lương chuẩn hóa cho các vai trò và phòng ban khác nhau.

Tính toán lương

Tự động hóa và đơn giản hóa các tính toán lương phức tạp.

Tải xuống và xem bảng lương

Tạo, tải xuống và xem các báo cáo bảng lương chi tiết.

Mã lương

Áp dụng các mã lương để tổ chức và phân loại các thành phần lương.

Tính toán hoa hồng và sản phẩm

Tính toán hoa hồng và các thu nhập liên quan đến sản phẩm.

Phân phối tiền thưởng

Quản lý và phân phối tiền thưởng và các khích lệ khác một cách công bằng và hiệu quả.

Hiệu ứng khích lệ

Phân tích hiệu ứng của các chế độ khích lệ và tiền thưởng.

Ngân sách chi phí hàng năm

Lập kế hoạch và theo dõi ngân sách chi phí hàng năm cho tổ chức.

Câu hỏi thường gặp