Các loại Đòn bẩy kinh doanh: Cách tính và cách tối ưu

Đòn bẩy kinh doanh hoạt động theo nguyên tắc: một sự thay đổi nhỏ khi sử dụng chi phí và nguồn tài trợ sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn trong hiệu quả.