Cách viết email deal lương hiệu quả và khéo léo với nhà tuyển dụng

Cách viết email deal lương để bạn có thể yêu cầu để biết thêm về các phúc lợi khác như phụ cấp, thưởng, các khoản lợi nhuận, thưởng thành tích,...