3 cấp độ văn hoá doanh nghiệp
Văn hóa 2024-06-13 21:30:33

3 cấp độ văn hoá doanh nghiệp

Cấp độ dùng để chỉ mức độ có thể cảm nhận được của các giá trị văn hoá doanh nghiệp hay nói cách khác là tính hữu hình của các giá trị văn hoá đó.