MSP là gì? Phân loại và cách hoạt động của Managed Service Provider

MSP được hiểu là Nhà cung cấp dịch vụ quản lý (một cơ quan, công ty) để chịu trách nhiệm tuyển dụng, quản lý tạm thời nhân sự.