Những kỹ năng mà doanh nghiệp cần trang bị cho nhân viên

Kỹ năng mềm là những thuộc tính giúp nhân viên liên hệ với các đồng nghiệp và khách hàng trong khi đạt được các mục tiêu của tổ chức.