MBO là gì? Quy trình quản lý theo mục tiêu MBO

MBO (Management by Objectives) là phương pháp quản trị mục tiêu cho từng cá nhân bộ phận, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.