Thiết lập tài sản

 

●  Giới thiệu:Mục tài sản giúp bạn quản lý các vật tư, thiết bị của công ty. Ngoài ra, hệ thống còn lưu trữ thông bạn cấp phát tài sản cho nhân viên mình sử dụng hoặc lịch sử hỏng, mất thiết bị.

●  Lịch sử báo hỏng/mất: chọn mục tạo mới và nhập các thông tin của thiết bị bị hỏng hoặc mất 

●  Quản lí cấp phát: chọn mục tạo mới và nhập các thông tin thiết bị tài sản mà bạn cấp phát cho nhân viên sử dụng 

●  Cấp phát theo nhân viên: mục này sẽ hiển thị chi tiết danh sách nhân viên đã được cấp phát và nhân viên chưa được cấp phát tài sản