Thiết lập hợp đồng

 

Giới thiệu: Bạn có thể tạo mới các loại hợp đồng mà doanh nghiệp mình đang sử dụng như hợp đồng chính thức, hợp đồng thử việc, hợp đồng thời vụ hoặc bán thời vụ

Các bước:

Nhập thông tin tênmô tả chi tiết về loại hợp đồng và bấm tạo mới 

Hợp đồng mẫu: nếu doanh nghiệp của bạn muốn sử dụng văn bản hợp đồng theo mẫu riêng thay vì dùng mẫu có sẵn của Tanca thì có thể thiết lập ở mục hợp đồng mẫu

Bước 1: Bấm tạo mới

Bước 2: Điền các trường thông tin theo mẫu doanh nghiệp 

Bước 3: Tạo mới 

 

Thông báo: bạn có thể tùy cấu hình nhận thông báo các hợp đồng sắp tới sẽ hết hạn từ bao nhiêu ngày về địa chỉ email mà bạn thiết lập