Quản lý vị trí tuyển dụng (nhớ on/off các vị trí này)

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu: Tại đây bạn tạo ra các vị trí tuyển dụng hiện tại của công ty mình

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Tuyển dụng.

Bước 2: Chọn mục Vị trí tuyển dụng

Bước 3: Tạo mới vị trí tuyển dụng

Bước 4: Cập nhật các thông tin vị trí tuyển dụng

*Lưu ý: 

- Ở mục chọn quy trình tuyển dụng: Phải tạo ra quy trình tuyển dụng trước sau đó mới chọn

- Ở mục chọn Bảng đánh giá: Phải tạo ra Bảng đánh giá (hệ thống đánh giá) trước sau đó mới chọn

- Ở mục chọn Bộ câu hỏi: Phải tạo ra Bộ câu hỏi tuyển dụng (câu hỏi Form) trước sau đó mới chọn

- Ở mục chọn Nhóm tuyển dụng: Phải tạo ra Nhóm tuyển dụng trước sau đó mới chọn

Bước 5: Nhấn tiếp tục

Bước 6: Kiểm tra các thông tin -> Tiếp tục

**Lưu ý: Mục đang tuyển/ hết hạn các vị trí tuyển dụng, hệ thống dựa vào thời gian hạn nộp hồ sơ tuyển dụng

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat