Quản lý tài sản

Tóm tắt bài viết

 

Bước 1: Vào hồ sơ nhân sự mà bạn sẽ cấp phát tài sản

Bước 2: Chọn tài sản và bấm cấp tài sản 

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin chi tiết về thiết bị và thời gian cấp phát

Bước 4: Chọn cấp phát 


 

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat