Cấu hình Tùy chỉnh

 

Giới thiệu: Sau khi bạn đã đã điền các thông tin cần thiết giao việc, bạn có thể thiết lập cấu hình để quản lý giao việc. Có 2 cấu hình cần thiết lập quản lý trong hệ thống:

●  Cấu hình thời gian thông báo: Người dùng có thể đặt lịch nhắc nhở cho các công việc hoặc nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống Tanca. Điều này giúp đảm bảo không bỏ sót công việc và đáp ứng đúng thời hạn.

●  Cấu hình phân quyền sử dụng theo loại tài khoản  Phân quyền chỉnh sửa – cập nhật công việc: Bạn có thể phân quyền chi tiết cho các nhóm tài khoản hoặc nhóm Người giao việc/Người được giao việc/Người theo dõi hay Thành viên để họ được phép sử dụng những tính năng nào trong phần Giao việc.

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào Giao việc. 

Bước 2: Tại mục Giao việc bấm chọn một dự án. 

Bước 3: Chọn lần lượt từng Cấu hình để thiết lập theo nhu cầu. 

●  Cấu hình thời gian thông báo: Chỉnh thời gian thông báo

●  Cấu hình phân quyền sử dụng theo loại tài khoản: Quản lý và Thành viên.

Quyền xem báo cáo: Quyền xem báo cáo tổng hợp kết quả công việc.

Tạo công việc mới: Quyền tạo công việc mới

Quyền tạo và chỉnh sửa nhóm công việc: Quyền tạo và chỉnh sửa nhóm công việc trong dự án (tên, màu).

Xem công việc của người khác: Xem công việc giao cho-tạo bởi người khác.

Quyền tạo và chỉnh sửa quy tắc: Quyền tạo và chỉnh sửa quy tắc trong dự án.

Quyền tạo và chỉnh sửa thuộc tính: Quyền tạo và chỉnh sửa thuộc tính trong dự án.

●  Phân quyền chỉnh sửa – cập nhật công việc: Người tạo việc, Người được giao, Người cộng tác, Thành viên.

Chỉnh sửa danh sách người cộng tác: Quyền chỉnh sửa danh sách người cộng tác công việc.

Chỉnh sửa tên công việc: Chỉnh sửa tên công việc trong hê thống.

Quyền đánh dấu hoàn thành công việc: Quyền đánh dấu hoàn thành/chưa hoàn thành.

Chỉnh sửa miêu tả công việc: Quyền chỉnh sửa miêu tả công việc.

Chỉnh sửa hạn chót: Chỉnh sửa ngày bắt đầu và hạn chót.

Quyền xoá công việc: Quyền xoá toàn bộ dữ liệu công việc đã tạo.

Quyền chỉnh sửa độ ưu tiên: Quyền chỉnh sửa độ ưu tiên của công việc.

Quyền thay đổi người nhận việc: Quyền thay đổi người thực hiện công việc.

Quyền thay đổi dự án: Quyền thay đổi dự án của công việc.

Quyền chỉnh sửa nhãn: Quyền chỉnh sửa nhãn của công việc.

Quyền thay đổi nhóm công việc: Quyền thay đổi nhóm công việc.

Quyền tạo thảo luận mới: Quyền bình luận trong phần chi tiết công việc.

Quyền tạo tài liệu mới: Quyền thêm tài liệu trong chi tiết công việc.