Thiết lập các loại Mức lương

 

Thiết lập Hình thức chi trả-Mức lương:

Bước 1: Vào Cài đặtTiền lương → Chọn Loại cấp bậc lương

Bước 2: Nhập Tên, Số tiền (VND) → Tạo mới 

Trong đó:
- Tên: là tên của cấp bậc lương, ví dụ: Bậc Quản lý, Bậc Nhân viên,… hoặc tùy nội dung ban muốn nhập
- Số tiền (VND): là mức lương