Cách Tạo mật khẩu đăng nhập

Cách Tạo mật khẩu đăng nhập

Trên web

Bước 1: Vào mục Avatar và chọn Trung tâm bảo mật

Bước 2: Chọn các mục mật khẩu đăng nhập hoặc tối ưu ngày để tạo mật khẩu

Bước 3: chọn Tạo ngay và chọn 1 trong 2 cách hình thức xác minh danh tính

Bước 4: Nhập mã xác thực

Bước 5: Tạo nhật khẩu

Trên App

Bước 1: Vào mục Thêm chọn Trung tâm bảo mật

Bước 2: Chọn Tối ưu ngay hoặc Mật khẩu đăng nhập để tạo mật khẩu

Bước 3: Chọn 1 trong 2 cách hình thức xác minh danh tính

Bước 4: Tạo nhật khẩu

Sau khi đã tạo mật khẩu khi đăng nhập vào tài khoản hệ thống yêu cầu bạn nhập mật khẩu

Trên Web

Trên App

Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập

Cách 1: chọn lấy lại mật khẩu và chọn xác minh theo 2 cách bằng Email hoặc bằng số điện thoại

Trên web

Trên App

Cách 2: chọn xác thực qua email hoặc số điện thoại hệ thống sẽ gửi mã OTP về Email hoặc số điện thoại bạn đã chọn trước đó

Trên Web

Trên App