Xây dựng tiêu chí đánh giá

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu: Đánh giá hiệu quả làm việc của công ty, phòng ban và năng lực nhân viên với những mục tiêu rõ ràng. Do vậy việc đầu tiên bạn cần xây dựng các tiêu chí đánh giá và Bộ tiêu chí đánh giá tổng hợp thành những Bộ tiêu chí cho từng phòng ban.

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục KPI

Bước 2: Bấm vào Danh sách KPI

Bước 3: Bạn cần bấm Tạo mới để thiết lập KPI đơn, KPI tổng hợp, Hằng số KPI. 

●  KPI đơn là một chỉ số đo lường hiệu quả của một hoạt động cụ thể, một dự án, một công việc, hoặc một mục tiêu cụ thể. 

●  KPI tổng hợp là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu quả của một tổ chức, một đơn vị hoặc một hệ thống trong một khoảng thời gian cụ thể, thông thường là cha của KPI đơn

●  Hằng số KPI là giá trị số cụ thể và không thay đổi của một chỉ số đo lường hiệu quả KPI.

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat