Quản lý ca làm

 

Giới thiệu: Quản lý ca cho phép bạn nắm danh sách các ca đang hoạt động và không hoạt động. Bạn cũng có thể thêm xóa sửa các ca này.

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Chấm công  và nút xổ. 

Bước 2: Chọn mục Danh sách ca làm. 

Bước 3: Các thao tác: 

●  Sử dụng bộ lọc để kiểm tra ca hoạt động và không hoạt động

●  Tìm kiếm tên ca và khung giờ

●  Xuất file Excel toàn bộ ca

●  Nhập danh sách ca mới

●  Chỉnh sửa hoặc xóa ca