Gửi email cho ứng viên

 

Giới thiệu: Tại mục này bạn gửi mail thông báo lịch phỏng vấn tới ứng viên của mình

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Tuyển dụng. 

Bước 2: Chọn chọn vị trí tuyển dụng cần xem 

Bước 3: Chọn 1 ứng viên cần tạo lịch hẹn

 

Bước 4: Ở mục Công việc, nhấn nút Lịch phỏng vấn và tạo lịch phỏng vấn

*Lưu ý: Khi gửi về Email cho ứng viên trước tiên phải tạo mẫu Email sẵn trước đó. Đồng thời buộc phải nhập Email ứng viên khi tạo ứng viên mới