Tạo Loại bảng lương

Tóm tắt bài viết

 
Bước 1: Vào mục Tiền lương 

Bước 2: Chọn Loại bảng lương

Bước 3: Chọn Tạo mới 

Bước 4: Điền các thông tin cơ bản 


1. Thông tin bảng lương 

Tên bảng lương: Tên của Bảng lương

Chi nhánh: Chi nhánh áp dụng bảng lương

Hình thức chi trả: Chi trả 1 lần, theo giờ, theo tháng, theo ngày công

 

2. Công thức bảng lương

Thiết lập công thức bảng lương 

  • Nếu các trường thông tin có sẵn trong hệ thống thì lấy các thông tin ở thanh menu
  • Nếu cần thiết lập công thức cộng, trừ, nhân, chia, các hàm tính như Excel, chọn cột Công thức và nhập công thức vào
    Chọn cài đặt → Copy từ khóa → Thiết lập công thức dựa vào từ khóa
  • Cột nhập: Khách hàng có thể tự nhập thông tin ngoài công thức vào bảng lương

Bước 5: Chọn Tạo mới

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat