Thiết lập ứng dụng

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu: Thiết lập phân quyền cho phép bạn quản lý các nhóm phân quyền trên hệ thống, quản lý quyền chi tiết truy cập của mỗi cá nhân và quản lý quyền trong chi tiết các dự án, công việc… (Trên App Tanca)

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải 

Bước 2: Vào mục Ứng dụng

Bước 3: Chọn mục Vui lòng chọn các tính năng  cho Quản lý/Quản lý Vùng/Quản lý chi nhánh

Bước 4: Cho phép Truy cập hoặc Không ở các tính năng

 

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat