Bảng suât ăn

Tóm tắt bài viết


Giới thiệu: Bảng chấm công là nơi ghi nhận cá dữ liệu về ca làm, dữ liệu chấm công từ tât cả các nguồn và ghi nhận, tính toán ra số giờ làm, số lần quên chấm công hay đi muộn về sớm… của nhân viên

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat