Quản lý các thiết bị đăng nhập

Quản lý các thiết bị đăng nhập

Trên Web

Bước 1: Vào mục Avatar và chọn Trung tâm bảo mật

Bước 2: Ở màn hình trung tâm bảo mật mục Quản lý thiết bị

Ở mục này hệ thống thể hiện các thiết bị hiện tại đang sử dụng, bạn có thể đăng xuất tài khoản đang đăng nhập trên các thiết bị này.

** Nhấn xem thêm để xem các thiết bị đã đăng nhập trước đó, trường hợp muốn đăng xuất tài khoản đã đăng nhập trước đó chỉ cần nhấn đăng xuất không cần phải vào thiết bị để thao tác đăng xuất.

Trên App

Bước 1: Vào mục Thêm chọn Trung tâm bảo mật

Ở mục quản lý thiết bị đối với nhân viên chỉ thể hiện tên thiết bị đăng nhập

Đối với quản lý xoá thiết bị đăng nhập tương tự như trên web