Tạo lịch liên hệ

 

Giới thiệu: Tại mục này bạn có thể tạo lịch hẹn, lịch liên hệ với ứng viên.

Ở mục này bạn có thể theo dõi mục lịch (hiển thị lịch liên hệ ứng viên) 

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Tuyển dụng.

Bước 2: Chọn chọn vị trí tuyển dụng cần xem

Bước 3: Chọn 1 ứng viên cần tạo lịch hẹn 

 

Bước 4: Ở mục Công việc, nhấn nút liên hệ và tạo lịch liên hệ