Tạo Trường tùy chỉnh

Tạo Trường tùy chỉnh

Bước 1: Vào mục Avatar và chọn Cài đặt

Bước 2: Trong mục Nhân viên, chọn Quản lý trường

Bước 3: Chọn Tùy chỉnhThêm trường để thêm Trường tuỳ chỉnh

Bước 4: Điền thông tin Tên trường

Bước 5: Chọn loại

Lưu ý: Có thể chọn nhiều lựa chọn ở mục Lựa chọn

Bước 6: Bật/tắt Kích hoạt để Trường thông tin hiện lên hệ thống

Bước 7: Bấm Xác nhận

Sửa Trường tùy chỉnh

Bước 1: Vào mục Avatar và chọn Cài đặt

Bước 2: Trong mục Nhân viên, chọn Quản lý trường

Bước 3: Chọn Tùy chỉnh

Bước 4: Bấm vào dấu 3 chấm và chọn Sửa

Bước 5: Điền các thông tin cần sửa

Bước 6: Bấm Xác nhận

Xóa Trường tùy chỉnh

Bước 1: Vào mục Avatar và chọn Cài đặt

Bước 2: Trong mục Nhân viên, chọn Quản lý trường

Bước 3: Chọn Tùy chỉnh

Bước 4: Bấm vào dấu 3 chấm và chọn Xóa

Bước 5: Chọn để xóa

Cập nhật Trường tùy chỉnh cho nhân viên

Bước 1: Vào mục Nhân sự

Bước 2: Chọn nhân sự muốn sửa

Bước 3: Chọn Thông tin tùy chỉnh và bấm sửa

Bước 4: Điền các thông tin muốn cập nhật

Bước 5: Bấm Cập nhật