Đánh giá ứng viên

 

Giới thiệu: Tại mục này bạn có thể theo dõi đánh giá của những người phỏng vấn đối với ứng viên

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Tuyển dụng. 

Bước 2: Chọn chọn vị trí tuyển dụng cần xem

Bước 3: Chọn 1 ứng viên

 

Bước 4: Chọn Bảng đánh giá

 

Bước 5: Đánh giá tổng quan và từng mục đánh giá.

 

*Lưu ý: Để quản lý đánh giá Ứng viên do người phỏng vấn điền, vào mục đánh giá ứng viên để theo dõi