Thiết lập Mức lương, các loại thu nhập cho từng nhân viên

 

Sau khi đã Thiết lập xong các loại Mức lương, thu nhập, phụ cấp,…ở Cài đặt
Bạn cần Setup mức lương, thu nhập, phụ cấp,..cho nhân viên

1. Setup Hình thức chi trả-Mức lương: 

Bước 1: Vào tính năng Nhân sự → mở vào hồ sơ của nhân viên đó → chọn SỬA 

Bước 2: Vào mục Công việc Tiền lương/trợ cấp 

Bước 3: Nhập Hình thức chi trả → nhập Tên bậc lương (Mức lương sẽ tự động hiển thị theo mức tiền lương đã thiết lập bên Cài đặt)Cập nhật

2. Setup Phụ cấp: 

Nếu nhân viên được hưởng các loại Phụ cấp (ví dụ: Phụ cấp điện thoại, xăng,…), bạn setup cho nhân viên ở mục Phụ cấp

Bước 1: Vào tính năng Nhân sự → mở vào hồ sơ của nhân viên đó → chọn SỬA 

Bước 2: Vào mục Công việc Tiền lương/trợ cấp 

Bước 3: Kéo xuống mục Phụ cấp → Chọn Tên phụ cấp → Nhập Số tiền Cập nhật

Ghi chú: Nếu nhân viên nhận nhiều hơn 1 loại Phụ cấp, bạn chọn nút Tạo mới để setup thêm các loại phụ cấp 

 

3. Setup các loại Thu nhập khác: 

Nếu nhân viên có các loại thu nhập khác ngoài mức lương và Phụ cấp, bạn vào mục Thu nhập khác để tạo mới

Bước 1: Vào tính năng Nhân sự → mở vào hồ sơ của nhân viên đó → chọn SỬA 

Bước 2: Vào mục Công việc Tiền lương/trợ cấp 

Bước 3: Kéo xuống mục Thu nhập khác → chọn Tên thu nhập → nhập Số tiền (VND)Cập nhật

 

Ghi chú: Nếu nhân viên nhận nhiều hơn 1 loại Thu nhâp khác, bạn chọn nút Tạo mới để setup thêm các loại Thu nhập khác