Bảo hiểm

 

●  Thêm/xóa/sửa bảo hiểm

Tính năng này giúp bạn Quản lý các Sổ Bảo hiểm của nhân viên. Mức độ chi trả bảo hiểm hàng tháng của công ty

Bước 1: Vào mục Nhân sự bấm vào biểu tượng hình tập tin và chọn Bảo hiểm

Bước 2: Nhấn Tạo mới và cập nhật đầy đủ các thông tin bảo hiểm

Bước 3: Nhấn Thêm mới để hoàn tất 

●  Nhập thông tin bảo hiểm bằng file

Hoặc bạn cũng có thể thêm nhanh danh sách bảo hiểm nhân viên bằng cách nhập file Excel:

Bước 1: Chọn Nhập file, chọn Chi nhánh và chọn Phòng ban/Nhân viên (nếu bạn muốn nhập riêng) 

Bước 2: Chọn Tải về file mẫu (ở bước 2) và mở file baohiem-template.xlsx

Bước 3: Cập nhật đầy đủ thông tin bảo hiểm

 

Bước 4: Nhấn Lưu file lại và chọn Tải lên file dữ liệu (ở bước 3) 

Bước 5: Nhấn Nhập vào và chờ hệ thống tải thông tin bảo hiểm lên