Tạo lịch phỏng vấn

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu: Tại mục này bạn có thể tạo lịch phỏng vấn với ứng viên

Ở mục này bạn có thể theo dõi mục lịch trên thanh menu và trong lichj tuyển dụng (hiển thị lịch phỏng vấn ứng viên) 

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Tuyển dụng.

Bước 2: Chọn chọn vị trí tuyển dụng cần xem 

Bước 3: Chọn 1 ứng viên cần tạo lịch hẹn

Bước 4: Ở mục Công việc, nhấn nút Lịch phỏng vấn và tạo lịch phỏng vấn 

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat