Thông tin công việc

Tóm tắt bài viết

 

Bước 1: Bấm vào hồ sơ nhân viên bạn muốn xem hoặc sửa và chọn mục công việc

Tình trạng công việc: 

●  Ngày vào làm: Là ngày nhân viên thử việc tại tổ chức

●  Ngày ký hợp đồng lao động: Ngày nhân viên làm việc chính thức tại tổ chức

●  Ngày hết hạn: Ngày kết thúc hợp đồng lao động

●  Hình thức làm việc: Chọn các hình thức tương ứng với hợp đồng lao động như thử việc, chính thức, thời vụ

●  Cấu hình được đi trễ/về sớm theo số phút quy định: Thời gian cho phép nhân viên có thể có thời gian đi trể về sớm khác với giờ cho phép đi trể về sớm của phòng ban hay nhân viên khác

Lưu ý: trước khi chuyển sang thư mục khác bạn hãy bấm cập nhật để hệ thống lưu trạng thái chỉnh sửa mới nhất, nếu bạn quên thao tác bước này thì khi thoát ra khỏi mục này hệ thống sẽ trả về thông tin cũ trước khi điều chỉnh.

Thông tin công việc: 

●  Vùng: Tạo thông tin các vùng mà doanh nghiệp bạn đang hoạt động

●  Chi nhánh: Chi nhánh là con của Vùng, thông thường là nơi làm việc của nhân viên

●  Chi nhánh kiêm nhiệm: Bạn cho phép nhân viên được chấm công tại nhiều chi nhánh khác nhau ngoài chi nhánh chính thì sẽ gắn chi nhánh kiêm nhiệm

●  Phòng ban kiêm nhiệm: Nhân viên làm việc hoặc hỗ trợ giữa 2 phòng ban, thì ngoài phòng ban chính bạn có thể gắn phòng ban kiêm nhiệm

●  Chức danh kiêm nhiệm: Nhân viên có 2 chức danh công việc, thì ngoài chức danh chính bạn có thể gắn chức danh kiêm nhiệm

●  Nhóm truy cập: Nhóm truy cập được sử dụng để phân quyền nhân viên (nhân viên, quản lý ...). Có 4 nhóm truy cập chính:

-> Quản lý: Nhóm truy cập cao nhất, có thể xem và quản lý toàn bộ danh sách nhân viên trên hệ thống

-> Quản lý vùng: Chỉ xem được danh sách nhân viên thuộc vùng của quản lý

-> Quản lý chi nhánh: Chỉ xem và quản lý được danh sách nhân viên thuộc chi nhánh chính và chi nhánh kiêm nhiệm của quản lý

-> Nhân viên: Đối với nhân viên thuộc nhóm truy cập này thì sẽ chỉ sử dụng các tính năng trên app, không đăng nhập lên website

●  Quản lý trực tiếp: Người quản lý làm việc trực tiếp với nhân viên này,ngoài ra bạn có thể cập nhật thông tin này để sử dụng trong quy trình duyệt yêu cầu

●  Hoạt động: Cho phép kích hoạt hoặc hủy kích hoạt một tài khoản

●  Quyền trưởng phòng: Trưởng phòng chỉ quản lý và xem được nhân viên ở phong ban đó

●  Quyền quản trị cao nhất: Tài khoản quản trị cao nhất, sử dụng toàn bộ tính năng trên hệ thống

Lịch sử thăng tiến: Nhân viên được quyết định tăng mức lương mới thì hệ thống sẽ ghi nhận lại quá trình tăng lương bao gồm các thông tin như ngày kí hiệu lực, loại hợp đồng, phụ lục hợp đồng 

Lịch sử công tác: Lưu trữ thông tin đơn vị công tác của nhân viên 

Tiền lương trợ cấp: 

●  Hình thức chi trả: Bạn chi trả nhân viên theo các loại hình thức như theo giờ, theo tháng, theo sản phẩm, theo doanh thu…(hình ảnh)

●  Tên bậc lương: Mỗi mức lương sẽ tương ứng một cấp bậc, bạn có thể tùy chọn đặt tên bất kỳ (hình ảnh)

●  Tiền lương thay đổi: Trong một kỳ lương mà nhân viên được hưởng 2 mức lương khác nhau thì mục này sẽ là điều kiện tính 2 mức lương theo khoảng thời gian tương ứng (hình ảnh)

●  Phụ cấp: Các khoản phụ cấp này mang tính chất cố định, không thay đổi theo từng tháng như phụ cấp cơm trưa, phụ cấp nhà ở, phụ cấp thâm niên

●  Thu nhập khác: Ngoài mức lương chính bạn có thể tạo nhiều mức lương khác như mức lương thử việc, mức lương đóng bảo hiểm xã hội ở mục này

Hợp đồng: Thông tin hợp đồng chi tiết của nhân viên

Bảo hiểm: Thông tin bảo hiểm gồm mã số bảo hiểm, số thẻ bảo hiểm y tế

Bước 2: Bấm cập nhật các thông tin đã bổ sung, điều chỉnh


 

Hỗ trợ
Cần tư vấn
Chat