Thiết lập phân quyền

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu: Thiết lập phân quyền cho phép bạn quản lý các nhóm phân quyền trên hệ thống, quản lý quyền chi tiết truy cập của mỗi cá nhân và quản lý quyền trong chi tiết các dự án, công việc…(Trên web admin)

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải

Bước 2: Vào mục Phân quyền -> Phân quyền 

Bước 3: Ở mục Phân quyền, chọn mô-đun để chỉnh sửa/phân quyền Truy cập hoặc Không truy cập cho từng mô-đun tính năng của các Nhóm truy cập

 

Hỗ trợ
Cần tư vấn
Chat