Quản lý yêu cầu

Tóm tắt bài viết

 

1.Yêu cầu nghỉ phép

●  Cách tạo đơn trên web

Bước 1: Vào mục Yêu cầu 

Bước 2: Bấm Tạo yêu cầu và chọn Nghỉ phép

Bước 3: Cập nhật đầy đủ các thông tin và nhấn Thêm mới

●     Cách tạo trên app:

Bước 1: Vào mục Làm việc và Chọn thư mục Yêu cầu 

Bước 2: Nhấn dấu + và chọn Nghỉ phép 

Bước 3: cập nhật các thông tin cần thiết và Gửi

2. Công tác ra ngoài

Cách tạo đơn trên web

Bước 1: Vào mục Yêu cầu 

Bước 2: Bấm Tạo yêu cầu và chọn Công tác ra ngoài

 

Bước 3: Cập nhật đầy đủ các thông tin và nhấn Thêm mới. 

●     Cách tạo trên app

Bước 1: Vào mục Làm việc và Chọn thư mục Yêu cầu

Bước 2: Nhấn dấu + và chọn Công tác/ra ngoài 

Bước 3: cập nhật các thông tin cần thiết và Gửi.

 

3. Làm thêm giờ

●  Cách tạo đơn trên web

Bước 1: Vào mục Yêu cầu

Bước 2: Bấm Tạo yêu cầu và chọn Làm thêm giờ

Bước 3: Cập nhật đầy đủ các thông tin và nhấn Thêm mới. 

●     Cách tạo trên app

Bước 1: Vào mục Làm việc và Chọn thư mục Yêu cầu

Bước 2: Nhấn dấu + và chọn làm thêm giờ

Bước 3: cập nhật các thông tin cần thiết và Gửi.

4.Đi muộn/về sớm

Cách tạo đơn trên web

Bước 1: Vào mục Yêu cầu 

Bước 2: Bấm Tạo yêu cầu và chọn Đi muộn/về sớm 

Bước 3: Cập nhật đầy đủ các thông tin và nhấn Thêm mới. 

●     Cách tạo trên app

Bước 1: Vào mục Làm việc và Chọn thư mục Yêu cầu

Bước 2: Nhấn dấu + và chọn Đi muộn/về sớm 

Bước 3: cập nhật các thông tin cần thiết và Gửi.

 

5. Yêu cầu chỉnh sửa giờ công

●     Cách tạo trên app

Bước 1:Vào mục Làm việc chọn Lịch làm việc 

Bước 2: Chọn thời gian( biểu tượng lịch) và chọn ca ngày nào cần chỉnh giờ 

Bước 3: Chọn Giờ chấm vào ca thay đổi hoặc Giờ chấm ra ca thay đổi và Gửi 

 

6. Tạm ứng lương

●  Cách tạo đơn trên web

Bước 1: Vào mục Yêu cầu 

Bước 2: Bấm Tạo yêu cầu và chọn Tạm ứng lương

Bước 3: Cập nhật đầy đủ các thông tin và nhấn Thêm mới. 

●     Cách tạo trên app

Bước 1: Vào mục Làm việc và Chọn thư mục Yêu cầu

Bước 2: Nhấn dấu + và chọn Tạm ứng lương 

Bước 3: cập nhật các thông tin cần thiết và Gửi.

 

7.Yêu cầu thanh toán

●  Cách tạo đơn trên web

Bước 1: Vào mục Yêu cầu 

Bước 2: Bấm Tạo yêu cầu và chọn Thanh toán

Bước 3: Cập nhật đầy đủ các thông tin và nhấn Thêm mới. 

●     Cách tạo trên app

Bước 1: Vào mục Làm việc và Chọn thư mục Yêu cầu.

Bước 2: Nhấn dấu + và chọn Thanh toán 

Bước 3: cập nhật các thông tin cần thiết và Gửi.

 

8.Sử dụng xe

●  Cách tạo đơn trên web

Bước 1: Vào mục Yêu cầu 

Bước 2: Bấm Tạo yêu cầu và chọn Sử dụng xe

Bước 3: Cập nhật đầy đủ các thông tin và nhấn Thêm mới.

●     Cách tạo trên app

Bước 1: Vào mục Làm việc và Chọn thư mục Yêu cầu

Bước 2: Nhấn dấu + và chọn Sử dụng xe 

Bước 3: cập nhật các thông tin cần thiết và Gửi.

 

9.Mua hàng

●  Cách tạo đơn trên web

Bước 1: Vào mục Yêu cầu 
 

Bước 2: Bấm Tạo yêu cầu và chọn Mua hàng

Bước 3: Cập nhật đầy đủ các thông tin và nhấn Thêm mới.

●     Cách tạo trên app

Bước 1: Vào mục Làm việc và Chọn thư mục Yêu cầu

Bước 2: Nhấn dấu + và chọn Mua hàng 

Bước 3: cập nhật các thông tin cần thiết và Gửi.

 

10.Thanh toán chi phí

●  Cách tạo đơn trên web

Bước 1: Vào mục Yêu cầu 

Bước 2: Bấm Tạo yêu cầu và chọn Thanh toán chi phí

Bước 3: Cập nhật đầy đủ các thông tin và nhấn Thêm mới. 

●     Cách tạo trên app

Bước 1: Vào mục Làm việc và Chọn thư mục Yêu cầu

Bước 2: Nhấn dấu + và chọn Thanh toán chi phí  

Bước 3: cập nhật các thông tin cần thiết và Gửi.

 

11.Mượn

●  Cách tạo đơn trên web

Bước 1: Vào mục Yêu cầu 

Bước 2: Bấm Tạo yêu cầu và chọn Mượn

Bước 3: Cập nhật đầy đủ các thông tin và nhấn Thêm mới. 

●     Cách tạo trên app

Bước 1: Vào mục Làm việc và Chọn thư mục Yêu cầu

Bước 2: Nhấn dấu + và chọn Mượn 

Bước 3: cập nhật các thông tin cần thiết và Gửi.

 

12.Suất ăn

●  Cách tạo đơn trên web

Bước 1: Vào mục Yêu cầu 

Bước 2: Bấm Tạo yêu cầu và chọn Suất ăn

Bước 3: Cập nhật đầy đủ các thông tin và nhấn Thêm mới. 

●     Cách tạo trên app

Bước 1: Vào mục Làm việc và Chọn thư mục Yêu cầu

Bước 2: Nhấn dấu + và chọn Suất ăn

Bước 3: cập nhật các thông tin cần thiết và Gửi.

 

13.Tạm ứng-hoàn ứng

●  Cách tạo đơn trên web

Bước 1: Vào mục Yêu cầu 

Bước 2: Bấm Tạo yêu cầu và chọn Tạm ứng-Hoàn ứng

Bước 3: Cập nhật đầy đủ các thông tin và nhấn Thêm mới. 

●     Cách tạo trên app

Bước 1: Vào mục Làm việc và Chọn thư mục Yêu cầu

Bước 2: Nhấn dấu + và chọn Tạm ứng-hoàn ứng 

Bước 3: cập nhật các thông tin cần thiết và Gửi.

 

14.Phiếu đề nghị

●  Cách tạo đơn trên web

Bước 1: Vào mục Yêu cầu 

Bước 2: Bấm Tạo yêu cầu và chọn Phiếu đề nghị

Bước 3: Cập nhật đầy đủ các thông tin và nhấn Thêm mới. 

●     Cách tạo trên app

Bước 1: Vào mục Làm việc và Chọn thư mục Yêu cầu

Bước 2: Nhấn dấu + và chọn Phiếu đề nghị 

Bước 3: cập nhật các thông tin cần thiết và Gửi.

 

15.Nghỉ việc

●  Cách tạo đơn trên web

Bước 1: Vào mục Yêu cầu 

Bước 2: Bấm Tạo yêu cầu và chọn Nghỉ việc

Bước 3: Cập nhật đầy đủ các thông tin và nhấn Thêm mới. 

●     Cách tạo trên app

Bước 1: Vào mục Làm việc 

Bước 2: Nhấn dấu + và chọn Nghỉ việc

Bước 3: cập nhật các thông tin cần thiết và Gửi.

Hỗ trợ
Cần tư vấn
Chat