Thiết lập vùng, chinh nhánh, phòng ban và vị trí

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu: Mục này giúp bạn thiết lập sơ đồ tổ chức của bạn trong doanh nghiệp. Bạn cần thiết lập theo Vùng, Chi nhánh, Phòng ban và Chức danh.

●  Vùng: Nếu doanh nghiệp của bạn có nhiều vùng bạn có thể tạo mục này.

●  Chi nhánh: Chi nhánh là con của Vùng, thông thường là nơi làm việc của nhân viên.

●  Phòng ban: Các phòng ban trong công ty và thuộc chi nhánh nào.

●  Chức danh: Các chức danh được xây dựng trong công ty.

Vùng:

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải. 

Bước 2: Vào mục Doanh nghiệp và Tab Vùng 

Bước 3: Bấm Tạo mới để đặt tên Vùng hoặc đặt mã (nếu cần). 

Bước 4: Bấm vào biểu tượng … để sửa hoặc xóa.

Ghi chú: Trong trường hợp bạn xóa Vùng dữ liệu có thể ảnh hưởng đến phân quyền của nhân viên. Ví dụ 1 Người quản lý vùng A, vùng A có nhiều nhân viên. Khi bạn xóa vùng A và không tạo lại Vùng khác thay thế thì Người này sẽ không thấy nhân viên của họ.

Chi nhánh:

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải. 

Bước 2: Vào mục Doanh nghiệp và Tab Chi Nhánh 

Bước 3: Bấm Tạo mới để đặt tên Chi nhánh hoặc đặt mã (nếu cần). 

Lưu ý: Trực thuộc nghĩa là Chi nhánh này sẽ dưới chi nhánh nào trong sơ đồ tổ chức.

Bước 4: Bấm vào biểu tượng … để sửa hoặc xóa.

 

Ghi chú: Trong trường hợp bạn xóa Chi nhánh dữ liệu có thể ảnh hưởng đến phân quyền của nhân viên. Ví dụ 1 Người quản lý chi nhánh A, chi nhánh A có nhiều nhân viên. Khi bạn xóa chi nhánh A và không tạo lại chi nhánh khác thay thế thì Người này sẽ không thấy nhân viên của họ.

Phòng ban:

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải. 

Bước 2: Vào mục Doanh nghiệp và Tab Phòng ban 

Bước 3: Bấm Tạo mới để đặt tên Phòng ban hoặc đặt mã (nếu cần). 

Lưu ý: Trực thuộc nghĩa là Phòng ban này sẽ dưới Phòng ban nào trong sơ đồ tổ chức.

Bước 4: Bấm vào biểu tượng … để sửa hoặc xóa.

Ghi chú: Trong trường hợp bạn xóa Phòng ban dữ liệu có thể ảnh hưởng đến phân quyền của nhân viên. Ví dụ 1 Người quản lý Phòng ban A, Phòng ban A có nhiều nhân viên. Khi bạn xóa Phòng ban A và không tạo lại chi nhánh khác thay thế thì Người này sẽ không thấy nhân viên của họ.

Chức danh:

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Avatar phía trên bên phải. 

Bước 2: Vào mục Doanh nghiệp và Tab Chức danh 

Bước 3: Bấm Tạo mới để đặt tên Chức danh hoặc đặt mã . 

Bước 4: Bấm vào biểu tượng … để sửa hoặc xóa.

Ghi chú: Nếu bạn có nhiều chức danh nhỏ trong chức danh lớn thì bạn chọn chức danh trực thuộc. Ví dụ: Marketing Team Leader là chức danh chung. Level 1, Level 2, Level 3 là chức danh con.


 

Hỗ trợ
Cần tư vấn
Chat