Tài khoản hoạt động và chưa hoạt động, Tài khoản chưa làm việc và nghỉ việc

Tóm tắt bài viết

 

Giới thiệu: Tanca giúp bạn quản lý các tài khoản nào hoạt động và không hoạt động. Các tài khoản hoạt động được xem như là tài khoản có tính phí trên hệ thống. Các trường hợp trong phân biệt tài khoản như sau: 

Tài khoản hoạt động: Tài khoản có thể dùng các tính năng trên hệ thống.

Tài khoản không hoạt động: Tài khoản không thể dùng các tính năng nhưng có thể hoạt động trở lại khi mở.

Tài khoản nghỉ việc: Tài khoản không hoạt động và đưa sang chế độ nghỉ việc.

Tài khoản chưa làm việc: Tài khoản không hoạt động và đang được đưa vào chế độ chờ.

Tài khoản hoạt động và không hoạt động:

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Nhân sự

Bước 2: Bấm vào một nhân viên và chọn mục Công việc

 

Bước 3: Chọn mục Thông tin công việc và bấm Sửa

Bước 4: Đưa sang  chế độ hoạt động hoặc không hoạt động

Tài khoản nghỉ việc:

Các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Nhân viên

Bước 2: Bấm vào một nhân viên và chọn mục Công việc

Bước 3: Chọn mục Tình trạng công việc và bấm Sửa

Bước 4: Chọn dấu Tích Nghỉ việc và chọn lý do. 

Tài khoản chưa làm việc

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Nhân viên

Bước 2: Bấm vào một nhân viên và chọn mục Công việc

Bước 3: Chọn mục Tình trạng công việc và bấm Sửa 

Bước 4: Chọn Ngày vào làm, nếu Ngày vào làm là ngày của tương lai, hồ sơ này sẽ được lưu trữ vào mục Chờ làm việc.

Bạn có thể kiểm tra số lượng tình trạng các tài khoản bằng cách

Bước 1: Đăng nhập vào Web và vào mục Nhân viên

Bước 2: Chọn bộ lọc đang xổ xuống. 

Hỗ trợ
Cần tư vấn
Chat