Tư duy ngược là gì? Những ưu điểm và cách rèn luyện

Tư duy ngược là cách tiếp cận vấn đề theo hướng đi ngược lại so với cách tư duy thông thường, phải làm gì để không đạt được mục tiêu ban đầu.