7 bước để quản lý nguồn nhân lực chiến lược

Quản trị nguồn nhân lực chiến lược là sự kết nối giữa nguồn nhân lực, các chiến lược và mục tiêu của công ty. Sau đây là 7 bước để quản lý.