Lương truy lĩnh là gì? Những quy định và cách tính chi tiết

Lương truy lĩnh được hiểu là mức chênh lệch giữa lương của nhân viên với lương thực lĩnh của các tháng trước, sẽ phải tính lại để đền bù cho người lao động,