Những doanh nghiệp phù hợp và không phù hợp khi ứng dụng Camera trí tuệ nhân tạo

Mô hình doanh nghiệp có không gian làm việc trong văn phòng sẽ có lợi thế nhất để phát huy được tối đa hiệu quả của tính năng chấm công bằng Camera AI.