Cách viết thư từ chối nhận việc kéo léo, tinh tế nhất

Để viết thư từ chối nhận việc thông minh thì bạn cần đưa ra một lý do thuyết phục, không gây mất thiện cảm với các nhà tuyển dụng.