Ngày cập nhật 2024-06-13 18:16:14

Phụ Lục Hợp Đồng Là Gì? Thông Tin Cần Biết Trước Khi Ký Kết

Phụ lục hợp đồng là gì? Đây là một phần quan trọng trong việc ký kết hợp đồng ở những trường hợp đặc biệt. Mặc dù khái niệm này không mới, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về tầm quan trọng của nó. Để hiểu được giá trị pháp lý của phụ lục hợp đồng và khi nào chúng cần được ký kèm, hãy cùng Tanca xem ngay bài viết sau đây!

Phụ lục hợp đồng là gì?

cam kết

Theo quy định của Điều 22 trong Bộ Luật Lao động năm 2019, phụ lục hợp đồng lao động được coi là một phần không thể thiếu của hợp đồng lao động và có cùng hiệu lực và giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

Ngoài ra, theo Điều 403 trong Bộ Luật Dân sự năm 2015, hợp đồng dân sự cũng có thể bao gồm phụ lục nhằm mục đích quy định các nội dung chi tiết liên quan đến các điều khoản của hợp đồng.

Do đó, dựa trên các quy định trên, ta có thể hiểu rằng phụ lục hợp đồng là một văn bản đi kèm được ban hành cùng với hợp đồng, và không thể tách rời hợp đồng chính. Chức năng của phụ lục là quy định chi tiết, điều chỉnh hoặc bổ sung một số điều khoản trong hợp đồng. Điều này đồng nghĩa với việc phụ lục hợp đồng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính rõ ràng và minh bạch của hợp đồng, cũng như trong việc điều chỉnh và thay đổi các điều khoản theo yêu cầu cụ thể của các bên liên quan.

Xem thêm:

Phân biệt giữa phụ lục hợp đồng và hợp đồng phụ

phá vở hợp đồng

Sự khác biệt giữa hợp đồng phụ và phụ lục hợp đồng là một câu hỏi đặt ra bởi nhiều người và dưới đây chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn về điều này. Hai loại văn bản này có bản chất hoàn toàn khác nhau.

  • Hợp đồng phụ: Đây là một loại hợp đồng riêng biệt, có giá trị pháp lý khi sử dụng độc lập. Hợp đồng phụ thường bao gồm một thỏa thuận giữa các bên, có thể tạo ra, thay đổi hoặc chấm dứt các nghĩa vụ của chủ thể. Hiệu lực của hợp đồng phụ không phụ thuộc vào hợp đồng chính và có thể tồn tại độc lập.
  • Phụ lục hợp đồng: Đây là một phần của hợp đồng chính và không thể tách rời. Phụ lục hợp đồng được tạo ra để làm rõ và bổ sung các điều khoản trong hợp đồng chính. Nội dung của phụ lục không được trái với nội dung của hợp đồng chính. Phụ lục thường được phát triển dựa trên một hoặc một số điều khoản cụ thể trong hợp đồng chính.

Để hiểu rõ hơn về nội dung của phụ lục hợp đồng, có thể xem xét các điều khoản được quy định tại Điều 398 trong Bộ Luật Dân sự năm 2015. Các nội dung này có thể bao gồm: đối tượng của hợp đồng lao động, số lượng, chất lượng, giá cả, phương thức thanh toán, thời hạn, địa điểm và phương thức thực hiện hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, và nhiều nội dung khác.

Phụ lục hợp đồng có hiệu lực tương đương với hợp đồng gốc và khi hợp đồng chính chấm dứt, phụ lục cũng bị vô hiệu. Tuy nhiên, hiệu lực của phụ lục hợp đồng phụ thuộc vào hiệu lực của hợp đồng chính. Điều 407, Khoản 2 trong Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định rằng: "Sự vô hiệu của hợp đồng chính làm chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hợp đồng phụ được thay thế hợp đồng chính. Quy định này không áp dụng đối với biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ".

Vai trò của phụ lục hợp đồng

Điều chỉnh hoặc thay đổi hợp đồng

Khi các bên muốn điều chỉnh hoặc thay đổi một hoặc nhiều điều khoản trong hợp đồng gốc, phụ lục có thể được sử dụng. Việc này giúp các bên điều chỉnh hợp đồng lao động một cách rõ ràng, tránh hiểu lầm và tranh chấp về nội dung được sửa đổi.

Bổ sung thông tin

Phụ lục được sử dụng để cung cấp thông tin bổ sung hoặc điều kiện cụ thể mà không được đề cập trong hợp đồng chính. Điều này giúp đảm bảo rằng các chi tiết quan trọng được bổ sung một cách rõ ràng và tránh nhầm lẫn.

Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp các bên có tranh chấp hoặc khác biệt về một điều khoản trong hợp đồng chính, phụ lục có thể được thêm vào để làm rõ hoặc điều chỉnh điều khoản đó, nhằm giải quyết tranh chấp một cách công bằng và minh bạch.

Cung cấp điều kiện đặc biệt

Trong trường hợp có các điều kiện đặc biệt không phù hợp với nội dung của hợp đồng chính, phụ lục có thể được tạo ra để đưa ra những điều kiện đó một cách rõ ràng và minh bạch.

Cập nhật thông tin

Khi thông tin liên quan đến hợp đồng lao động thay đổi sau khi hợp đồng đã được ký kết, phụ lục có thể được sử dụng để cập nhật thông tin mới một cách rõ ràng và chính xác.

Có bao nhiêu loại phụ lục hợp đồng

các loại phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng có thể được phân thành hai trường hợp cụ thể, bao gồm:

Phụ lục hợp đồng quy định chi tiết

Trong trường hợp này, hợp đồng chính chỉ đề cập một cách ngắn gọn đến các điều khoản cần được bổ sung và làm rõ thông qua việc đính kèm phụ lục. Phụ lục này có chức năng cung cấp các chi tiết chi tiết hơn về những điều khoản này. Quan trọng nhất là nội dung của phụ lục không được xung đột với nội dung của hợp đồng chính.

Phụ lục hợp đồng sửa đổi hoặc bổ sung

Đây là trường hợp khi hai bên đã ký kết hợp đồng và sau đó muốn thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung một hoặc một số điều khoản cụ thể trong hợp đồng đó. Thay vì phải tạo ra một hợp đồng mới, hai bên có thể đạt được thỏa thuận bằng cách ký phụ lục hợp đồng để chỉnh sửa các điều khoản cần thiết.

Các quy định quan trọng về phụ lục hợp đồng

Hiệu lực của phụ lục hợp đồng

Theo Điều 403 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, phụ lục hợp đồng được quy định có hiệu lực tương đương với hợp đồng chính. Điều này có nghĩa là phụ lục hợp đồng được xem như một phần không thể tách rời của hợp đồng chính và có cùng mức độ pháp lý và hiệu lực.

Hiệu lực của phụ lục hợp đồng hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu lực của hợp đồng chính mà nó đi kèm. Vì phụ lục hợp đồng được ban hành và đính kèm cùng hợp đồng chính, nếu hợp đồng chính không còn hiệu lực, phụ lục cũng sẽ mất hiệu lực theo. Tuy nhiên, trong trường hợp các bên đã thỏa thuận rõ ràng rằng phụ lục hợp đồng vẫn có hiệu lực độc lập sau khi hợp đồng chính chấm dứt, thì phụ lục đó vẫn có giá trị pháp lý tiếp tục tồn tại.

Số lần ký phụ lục hợp đồng

Hiện tại, quy định pháp luật vẫn chưa đưa ra con số cụ thể về số lần ký phụ lục hợp đồng tối đa. Vậy nên, khi các bên đạt được thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ các điều khoản trong hợp đồng, họ có thể ký phụ lục hợp đồng.

Tuy vậy, theo quy định tại Điều 33 của Bộ Luật Lao động năm 2019, "Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu một bên có yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung nội dung hợp đồng lao động, bên đó phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi hoặc bổ sung."

Nội dung trong phụ lục hợp đồng

Một phụ lục hợp đồng lao động cần có một số nội dung cụ thể, phụ thuộc vào mục đích sử dụng và các điều khoản cần được bổ sung, điều chỉnh hoặc làm rõ. Dưới đây là một vài yếu tố thường xuất hiện trong phụ lục hợp đồng:

  • Tiêu đề: Phụ lục cần có một tiêu đề rõ ràng, thể hiện được mục đích sử dụng của nó.
  • Thông tin đối tượng: Bao gồm tên và địa chỉ của các bên tham gia, và nếu có, thông tin về đại diện pháp luật của họ.
  • Tham chiếu đến hợp đồng chính: Phụ lục cần nêu rõ tên và ngày ký của hợp đồng chính mà phụ lục đang bổ sung hoặc điều chỉnh.
  • Mục đích của phụ lục: Điều này cần được mô tả rõ ràng, làm rõ lý do tại sao phụ lục được thêm vào và mục tiêu cụ thể của nó.
  • Điều khoản bổ sung hoặc điều chỉnh: Liệt kê các điều kiện, điều khoản hoặc thông tin cụ thể mà phụ lục đang bổ sung hoặc điều chỉnh trong hợp đồng chính.
  • Hiệu lực và thời hạn: Xác định thời gian có hiệu lực của phụ lục và, nếu có, thời hạn kết thúc hoặc điều kiện chấm dứt của nó.
  • Chữ ký và ngày ký: Phụ lục cần được ký bởi tất cả các bên liên quan để xác nhận sự đồng ý và có giá trị pháp lý. Ngày ký cũng cần được ghi lại.
  • Điều khoản chung: Các điều khoản chung khác có thể bao gồm một phần về việc áp dụng luật pháp, giải quyết tranh chấp và bất kỳ quy định khác có liên quan.

Những nội dung trên đây giúp đảm bảo rằng phụ lục hợp đồng được chuẩn bị một cách rõ ràng, chi tiết và phù hợp với mục đích sử dụng của nó.

Và đây là tất cả chia sẻ của Tanca trong chủ đề Phụ lục hợp đồng là gì? Hy vọng rằng, những nội dung trong bài viết này để đủ để giúp bạn nắm bắt được những thông tin cần thiết cho chủ đề này. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào liên quan, đừng ngần ngại mà hãy để lại bình luận, Tanca sẽ rất vui lòng hỗ trợ bạn giải đáp chi tiết.

Lê Thị Thuỳ Vi
Bài viết mới
Bài viết liên quan