Bản đồ chiến lược nhân sự là gì?

Bản đồ chiến lược nhân sự có tác dụng như mối dây liên kết giữa chiến lược nhân sự, chiến lược kinh doanh và chiến lược phát triển chung của doanh nghiệp.