Chuyển đổi số tại Việt Nam
Chuyển đổi số 2024-07-13 11:09:43

Chuyển đổi số tại Việt Nam

Nếu không chuyển đổi số sớm muộn doanh nghiệp sẽ thất bại, đó là xu thế không thể đảo ngược. Hơn 30% lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam xem đây như một vấn đề sống còn, khảo sát của IDC năm 2018.