Hệ thống đo lường sự hài lòng của nhân viên

Tanca giúp nhân viên cải thiện hoạt động kinh doanh và thúc đẩy doanh nghiệp thông qua hệ thống khảo sát chuyên dụng.

Các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực

Tanca giúp bạn hiểu sâu hơn về các vấn đề nguồn nhân lực và phát triển kế hoạch lao động hiệu quả.

Thông tin và cảm xúc của nhân viên

Thông tin và cảm xúc của nhân viên được phân tích theo thời gian thực để cung cấp những hiểu biết quý giá cho doanh nghiệp.

Quan điểm và thái độ của nhân viên

Hệ thống đánh giá quan điểm và thái độ của nhân viên đối với công ty và xác định xu hướng và vấn đề trong công ty.

Hệ thống báo cáo

Hệ thống báo cáo cung cấp những hiểu biết nhanh chóng về thái độ của nhân viên để thúc đẩy sự gắn kết trong công ty.

Đánh giá và phản hồi

Phân tích đánh giá và phản hồi từ nhân viên và sử dụng chúng để cải thiện chiến lược quản lý và chính sách công ty.

Xu hướng và Rủi ro

Xu hướng các chỉ số chính và rủi ro của từng bộ phận cũng như mức độ hài lòng tổng thể.

Hành động hiệu quả

Giúp nhận biết các vấn đề và giải pháp tiềm năng để giúp tổ chức năng động và tiến bộ.

Câu hỏi thường gặp