Làm cho lực lượng lao động của bạn linh hoạt hơn cho tương lai

Tanca giúp lập kế hoạch nguồn nhân lực tương lai của doanh nghiệp bằng cách kết hợp giữa lập kế hoạch và AI.

Chi phí nhân sự và tiền lương

Dễ dàng lập kế hoạch nguồn nhân lực và chi phí tiền lương cho những năm tới.

Mô hình và Kế hoạch

Có nhiều thời gian hơn để chuyển giao hiểu biết sâu sắc về mô hình và kế hoạch lực lượng lao động.

Giám sát và đánh giá

Giám sát các chỉ số chính và đánh giá các thực tiễn tốt nhất giữa các phòng ban, bộ phận và khu vực địa lý để xác định sự phù hợp giữa tài năng, FTE và lao động tạm thời.

Lấp đầy khoảng trống tài năng

Lập kế hoạch theo đặc điểm tài năng để tìm cách tốt nhất để lấp đầy các khoảng trống tài năng quan trọng và xác định nên xây dựng, tuyển dụng hay tái bố trí.

Câu hỏi thường gặp