Kỹ năng đọc hiểu là gì? Tầm quan trọng và cách rèn luyện

Kỹ năng đọc hiểu là những kỹ năng liên quan đến khả năng đọc, hiểu, diễn giải và giải mã ngôn ngữ của một cá nhân.