Quản lý Tài sản công ty

Các tài sản công ty thường được Quản lý thủ công bằng bảng Excel, với Tanca bạn có thể quản lý tất cả tài sản của công ty mình. Giúp nhân viên hành chính quản lý chính xác các tài sản được giao cho tai và tình hình của chúng như thế nào?

  • Quản lý toàn bộ tài sản công ty
  • Quản lý khấu hao và thời gian khấu hao tài sản
  • Quản lý cấp phát tài sản
  • Quản lý thu hồi tài sản

Các tính năng khác