Kỷ luật, khen thưởng

Kỷ luật, khen thưởng

Hệ thống giúp bạn tạo ra cách thức kỷ luật hay khen thưởng chuyên nghiệp. Mọi hoạt động kỷ luật hay khen thưởng có thể bí mật hoặc công khai.

  • Tạo các loại kỷ luật, khen thưởng
  • Đưa ra các lý do
  • Người đề xuất, người quyết định
  • Tình trạng của Quyết đinh (chấp thuận, từ chối)

0995.557.557(Zalo) 0899.1999.54(Hotline)