Báo cáo hàng ngày

Tanca xây dựng hệ thống tất cả báo cáo để bạn có thể quản lý hoạt động nhân sự một cách linh hoạt và có các chính sách kịp thời khi có sự thay đổi về nhân sự, các chính sách giữ nhân sự, hiệu suất của nhân sự trên toàn hệ thống.

 • Tổng nhân sự của tổ chức
 • Tình hình nhân sự của tổ chức
 • Biến động nhân sự
 • Lý do nghỉ việc
 • Tỷ lệ lưu giữ nhân sự
 • Cơ cấu thời gian làm việc trong tổ chức
 • Cơ cấu chuyên cần trong tổ chức
 • Tổng thời gian làm việc của tổ chức
 • Top nhân viên đúng giờ, đi sớm, về muộn, không check in/out
 • Cơ cấu lương
 • Cơ cấu chi trả lương theo đơn vị
 • Mức độ thay đổi lương
 • Thay đổi bình quân thu nhập
 • Hiệu quả so sánh chi phí nhân sự và các chi phí khác

Các tính năng khác