<< Quay trở lại

Quản lý tài sản (video)

TẠO DANH SÁCH TÀI SẢN

Tại mục Nhân sự -> chọn Tài sản -> Tạo mới -> Điền đầy đủ các thông tin -> Thêm mới

Quản lý tài sản (video)
Quản lý tài sản (video)
Quản lý tài sản (video)

 

CẤP PHÁT VÀ THU HỒI TÀI SẢN

Cấp phát tài sản

Tại danh sách tài sản, bạn nhấn vào tên tài sản để xem chi tiết -> chọn Cấp phát -> điền các thông tin cần thiết -> nhấn Cấp phát.

Quản lý tài sản (video)
Quản lý tài sản (video)
Quản lý tài sản (video)

Hoặc bạn có thể vào mục Nhân sự -> nhấn Sửa 1 nhân viên -> chọn mục Tài sản -> Cấp phát -> điền thông tin cần thiết -> Cấp phát.

Quản lý tài sản (video)
Quản lý tài sản (video)
Quản lý tài sản (video)

 

Lịch sử cấp phát tài sản

Bạn có thể xem được lịch sử cấp phát của 1 tài sản để biết được tài sản đó đã cấp cho những nhân viên nào, thời gian nào.

Tại danh sách tài sản, bạn nhấn vào tên tài sản để xem chi tiết -> kéo xuống phần Lịch sử tài sản.

Quản lý tài sản (video)
Quản lý tài sản (video)

 

Thu hồi tài sản

Bạn có thể thu hồi lại những tài sản đã cấp phát cho nhân viên.

Tại danh sách tài sản, bạn nhấn vào tên tài sản để xem chi tiết -> chọn Thu hồi -> điền các thông tin cần thiết -> nhấn Thu hồi.

Quản lý tài sản (video)
Quản lý tài sản (video)
Quản lý tài sản (video)

 

BÁO MẤT/BÁO HỎNG

Trong trường hợp tài sản đó bị mất hoặc hỏng, bạn có thể ghi lại thông tin và báo về cho nhân viên hay phòng ban chịu trách nhiệm. Và thông tin đó cũng sẽ được lưu lại trong lịch sử báo mất/hỏng.

Để báo mất/hỏng bạn nhấn vào tên tài sản để xem chi tiết -> chọn Báo mất/Báo hỏng -> điền các thông tin cần thiết -> Gửi.

Quản lý tài sản (video)
Quản lý tài sản (video)
Quản lý tài sản (video)

Quay lại danh sách tài sản -> nhấn Lịch sử báo mất/hỏng để xem.

Quản lý tài sản (video)
    Các bài khác: