<< Quay trở lại

Kỷ luật (video)

Việc đưa ra các chính sách kỷ luật sẽ chuyên nghiệp hơn khi sử dụng Tanca. Các Quản lý sẽ nắm được Hệ thống kỷ luật của mình và mức độ kỷ luật nhân viên.

Đầu tiên bạn hãy tạo các loại kỷ luật cho nhân viên: Vào mục Nhân sự -> chọn Kỷ luật ->  Loại kỷ luật (hoặc bạn cũng có thể vào mục Thiết lập -> Nhân sự -> Loại Kỷ luật) -> nhập tên loại kỷ luật -> nhấn Tạo mới.

Kỷ luật (video)
Kỷ luật (video)
Kỷ luật (video)

Sau khi đã tạo các Loại kỷ luật, bạn quay lại mục Kỷ luật -> nhấn Tạo mới -> cập nhật đầy đủ các thông tin cần thiết như: Tiêu đề kỷ luật, chọn Loại kỷ luật, nhập Số tiền phạt, chọn Tên nhân viên bị kỷ luật, chọn Ngày quyết định, chọn Tình trạng phê duyệt -> nhấn Thêm mới để hoàn tất.

Kỷ luật (video)
Kỷ luật (video)

Để xuất excel danh sách nhân viên bị Kỷ luật, bạn nhấn vào nút Xuất Excel.

Kỷ luật (video)