<< Quay trở lại

Khen thưởng (video)

Việc đưa ra các chính sách khen thưởng sẽ chuyên nghiệp hơn khi sử dụng Tanca. Các Quản lý sẽ nắm được Hệ thống khen thưởng của mình và mức độ khen thưởng nhân viên.

Đầu tiên bạn hãy tạo các loại khen thưởng cho nhân viên: Vào mục Nhân sự -> chọn Khen thưởng ->  Loại Khen thưởng (hoặc bạn cũng có thể vào mục Thiết lập -> Nhân sự -> Loại Khen thưởng) -> nhập tên loại khen thưởng -> nhấn Tạo mới.

Khen thưởng (video)
Khen thưởng (video)
Khen thưởng (video)

Sau khi đã tạo các Loại khen thưởng, bạn quay lại mục Khen thưởng -> nhấn Tạo mới -> cập nhật đầy đủ các thông tin cần thiết như: Tiêu đề khen thưởng, chọn Loại Khen thưởng, nhập Số tiền thưởng, chọn Tên nhân viên được khen thưởng, chọn Ngày quyết định, chọn Tình trạng phê duyệt -> nhấn Thêm mới để hoàn tất.

Khen thưởng (video)
Khen thưởng (video)

Để xuất excel danh sách nhân viên được khen thưởng, bạn nhấn vào nút Xuất Excel.

Khen thưởng (video)